Загрузка...

MOST POPULAR SONG OF LORD SHIVA EVER

49295449
7/1/2014
Suvarnamala Stuti By Adi Shankaracharya
Singer(s): G Gayathri Devi S. Saindhavi)

Complete Lyrics:-

Isha Girisha Naresha Paresha Mahesha Bhileshayabhooshana Bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam

Umaya Divyasumangala Vigrahayalingitha Vamaanga Vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam

Urikuru Mamaajnamanadham Durikurume Durithambho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam

Rishivaramanasa Hamsa Chara Chara Janana Sthithi Laya Karana Bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam

Anthahkarana Vishudhim Bhakthim Chathwayi Sathim Pradehi Vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam

Karunavarunalaya Mayi Dasa Udhasasthavochitho Na Hi Bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam

Jaya Kailasa Nivasa Pramatha Ganadhisha Bhoosuraarchitha Bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam

Janutha Kaja Kingkinu Jhanuthat Shabdhair Natasi Maha Nata Bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam

Dharmasthapana Daksha Trayaksha Guro Daksha Yajna Shikshaka Bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam

Balamaarogyam Chaayustwadguna Ruchithaam Chiram Pradehi Vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam

Bhagawanbharga Bhayapaha Bhutapathe Bhoothibhooshithanga Vibho
Samba Sadashiva Shambho Shankara Sharanam May Thava Charanayugam

Sarva Deva Sarvothama Sarvada Durvritha Garva Harana Vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam

Sathyam Jnanamanantham Brahme Thye Thallakshana Lakshitha Bho
Samba Sadashiva Shambho Shankara Sharanam May Thava Charanayugam

Haahaa Hoohoo Mukha Sura Gayaka Gita Padana Padya Vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara Sharanam May Thava Charanayugam

Shivaya Namaho Shivaya Namaha
Shivaya Namaho Namah Shivaya
Shivaya Namaho Shivaya Namaha
Shivaya Namaho Namah Shivaya
lord shiva songs MOST POWERFUL SONG OF LORD SHIVA shiva songs devotional lord shiva shiva songs excellent song of lord shiva ever ( complete lyrics ✓ ),...
Loading...
Music Gaming Sport Popular Apple Watch Interesting places How to What is hot Instagram Facebook Tik Tok Twitter Snapchat